SK EN DE PL HU RU
Ubytovanie vo Vysokých Tatrách

Informácie o spracúvaní a ochrane osob.údajov

Všeobecné podmienky poskytovania služieb a informácie týkajúce sa spracúvania a ochrany osobných údajov.
Podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/45/ES a zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

1.Úvodné ustanovenia
Spoločnosť Katarína Búryová, so sídlom Tatranská 232/100, 059 52 Veľká Lomnica, prev. Tatranská 702, číslo živn. registra 730-8075, obvodný úrad Kežmarok,(ďalej len „Poskytovateľ „) IČO: 41798970, DIČ:1040460289,kontaktný e-mail privatkatka@gmail.com, tel.0903179884,je poskytovateľom služieb: ubytovacie služby v rozsahu voľných živností. Predmetom všeobecných obchodných podmienok (VOP) je úprava vzájomných práv a povinností Poskytovateľa a Používateľa. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy uzatvorenej medzi Poskytovateľom a Používateľom. Zaplatením ceny za poskytnutú službu (ubytovanie) Používateľ potvrdzuje, že sa oboznámil so znením týchto VOP a súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov.

2.Zhromaždovanie informácií o používateľoch, ochrana osobných údajov.
Používateľ, ktorý je fyzickou osobou, odoslaním objednávky potvrdzuje, že ním poskytnuté osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, adresa bydliska, doba ubytovania, e-mail. adresa, tel. číslo, dátum narodenia, št. príslušnosť, víza, číslo pasu, číslo obč. preukazu, mená a priezviska spolucestujúcich detí alebo iný identifikačný doklad, fakturačné údaje sú presné a pravdivé. Spracúvanie osobných údajov sa vykonáva na právnom základe a je nevyhnutné na plnenie zmluvy a poskytnutie služby.

Účel spracúvania osobných údajov – je 1) evidencia ubytovaných hostí : a) poskytnutie služieb v oblasti ubytovania. Hlavným účelom je evidencia ubytovaných hostí v knihe ubytovaných v zmysle právnych predpisov. b)poskytovanie služieb v oblasti ubytovania formou predzmluvných vzťahov. Právny základ-spracovanie osobných údajov je povolené zákonom č.253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slov.republiky a registri obyvateľov SR. Kategórie príjemcov: kontrolné orgány, orgány štátnej správy, orgány verejnej moci a verejnej správy. Cezhraničný prenos osobných údajov sa neuskutočňuje .Poskytnutím osobných údajov zo strany záujemcu o ubytovanie je zároveň aj súhlas so spracovaním osobných údajov na dobu neurčitú. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu ,ktorá je určená zákonnou povinnosťou uchovávať spracúvané osobné údaje podľa osobitných predpisov. Kategórie dotknutých osôb : ubytovaní hostia, záujemcovia o ubytovanie. je 2) evidencia cudzincov: plnenie povinností prevádzkovateľa v zmysle §113 zákona NR SR č.404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov a o zmene o doplnení niektorých zákonov. V prípade, že prevádzkovateľ ubytováva cudzincov, je povinný viesť v knihe ubytovaných hostí ich osobné údaje v tomto zákonom stanovenom rozsahu. Kategórie príjemcov: kontrolné orgány, orgány štátnej správy, orgány verejnej moci a správy, Oddelenie cudzineckej polície. Cezhraničný prenos osobných údajov sa neuskutočňuje. Kategórie dotknutých osôb: ubytovaní hostia-cudzinci.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania sa neuskutočňuje.

Používateľ nesie plnú zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnosťou a neaktuálnosťou osobných údajov. Poskytovateľ sa zaväzuje nevyužívať a neposkytovať osobné údaje mimo rozsah nutný na prevádzkovanie objednanej služby. Všetky osobné údaje sú chránené v zmysle platných právnych predpisov, najmä zákona o ochrane osobných údajov. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať všetky kroky k najvyššiemu zabezpečeniu osobných údajov používateľa ,chrániť ich pred stratou, poškodením alebo zničením, neoprávneným prístupom alebo zverejnením. Poskytovateľ sa zaväzuje spracúvať osobné údaje len pre účely poskytovania ubytovacích služieb. Poskytovateľ spracúva osobné údaje v identickom rozsahu, v akom ich spracúva Používateľ. Dotknutými osobami sú ubytovaní hostia. Poskytovateľ je oprávnený vykonávať s osobnými údajmi iba spracovateľské operácie nevyhnutné na splnenie účelu spracovania: získavanie, zhromažďovanie, uchovávanie a likvidáciu. Poskytovateľ je povinný spracúvať osobné údaje len v nevyhnutnom rozsahu, aby bolo možné dosiahnuť účel spracúvania a len v súlade s podmienkami tohto článku VOP. Poskytovateľ je povinný nepoužívať osobné údaje na iný účel, než je dohodnutý účel a je povinný zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch. Používateľ sa zaväzuje spolupracovať a poskytnúť používateľovi súčinnosť pri zabezpečovaní dodržiavania povinností podľa ustanovení čl.32 až 36 GDPR.

Používateľ-dotknutá osoba má právo : požadovať od poskytovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, právo na obmedzenie osobných údajov, právo na prenos osobných údajov. Používateľ pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať sťažnosť dozornému úradu t .j. Úradu na ochranu osobných údajov podľa §100 Zákona o ochrane osobných údajov. Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 Nariadenia. Dotknutá osoba si uvedené práva uplatňuje v súlade s Nariadením a ďalšími prísluš.právnymi predpismi. Svoje práva si dotknutá osoba môže uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti alebo elektronickými prostriedkami. V prípade, že dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie informácií, informácie sa môžu takto poskytnúť za predpokladu, že dotknutá osoba preukázala svoju totožnosť.

Právo na prístup k osobným údajom: Dotknutá osoba má právo získať od poskytovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú jej osobné údaje .Rovnako má právo získať prístup k osobným údajom, ktoré sa o nej spracúvajú. (a to účel spracovania, kategórie spracúvaných osobných údajov, identifikáciu príjemcov, ktorým majú byť osobné údaje poskytnuté, dobu uchovania, informáciu o existencii práva požadovať opravu osobných údajov, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov, informáciu o práve podať sťažnosť na úrad na ochranu osobných údajov, informáciu, či sa vykonáva spracúvanie osobných údajov, ktoré je založené na automatizovanom individuálnom rozhodovaní alebo profilovanie.

Právo na opravu osobných údajov: Dotknutá osoba má právo ,aby jej osobné údaje boli opravené, alebo doplnené jej neúplné osobné údaje.

Právo na výmaz osobných údajov: Dotknutá osoba má právo aby Poskytovateľ vymazal jej osobné údaje ak, -osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali.
–ak dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov.
– ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov - je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa GDPR, Zákona o ochrane osobných údajov, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je SR viazaná.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov: dotknutá osoba má právo, aby poskytovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov ak,
-dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov a to počas obdobia umožňujúceho poskytovateľovi overiť správnosť osobných údajov
-ak spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia -poskytovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich na uplatnenie právneho nároku. –dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a to až do overenia , či oprávnené dôvody na strane poskytovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby. –dotknutú osobu ,ktorej spracúvanie osobných údajov sa obmedzí, je poskytovateľ povinný informovať predtým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené. Poskytovateľ v prípade ak to dotknutá osoba požaduje, je povinný dotknutú osobu informovať o príjemcoch,ktorým poskytovateľ oznámil opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov.

Právo na prenosnosť osobných údajov: Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla poskytovateľovi v štrukturovanom , bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi.

Právo namietať spracovanie osobných údajov: Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané na právnom základe z dôvodu, že spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo z dôvodu, že spracúvanie je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov poskytovateľa alebo tretej strany,vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Poskytovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu v akom súvisí s priamym marketingom. Na základe čl. 22 má dotknutá osoba právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú. Na základe čl.34 GDPR má dotknutá osoba právo, aby jej poskytovateľ bez zbytočného odkladu oznámil porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva fyzickej osoby.

Poskytnutie informácií dotknutej osobe: Poskytovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe na základe jej žiadosti informácie podľa čl.13 GDPR a oznámenia podľa čl.15 až 22 a čl.34 GDPR, ktoré sa týkajú spracúvania jej osobných údajov. Informácie je povinný poskytnúť v listinnej podobe alebo elektronickej podobe, spravidla v rovnakej podobe, v akej bola podaná žiadosť. Ak o to požiada dotknutá osoba, informácie môže poskytovateľ poskytnúť aj ústne, ak dotknutá osoba preukáže svoju totožnosť iným spôsobom. Poskytovateľ je pri uplatňovaní práv podľa čl.15 až 22 GDPR povinný poskytnúť dotknutej osobe súčinnosť. Poskytovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe informácie do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedenú lehotu môže poskytovateľ v odôvodnených prípadoch s ohľadom na komplexnosť a počet žiadostí predlžiť o ďalšie dva mesiace, a to aj opakovane. Poskytovateľ je povinný informovať o každom takom predĺžení dotknutú osobu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi predlženia lehoty. Informácie poskytuje poskytovateľ bezodplatne. Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná najmä pre jej opakujúcu sa povahu, poskytovateľ môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na oznámenie alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo odmietnuť konať na základe žiadosti. Obmedzenie práv dotknutej osoby o obmedzení práv dotknutej osoby v súlade a podľa čl.23 GDPR a §30 Zákona o ochrane osobných údajov poskytovateľ informuje dotknutú osobu, ak tým nie je ohrozený účel obmedzenia.

Dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, Bratislava

Dotknuté osoby majú právo požiadať o preukázanie totožnosti osoby ,ktorá získava osobné údaje.

3.Záverečné ustanovenia:
Tieto VOP a informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov sú vyhotovené a uzatvárané v slovenskom jazyku. V prípade, že sú podpísané i v cudzojazyčnom vyhotovení, je rozhodujúce toto slovenské znenie.

Zverejnené a platné od 23.05.2018

 

Dom z predu
Cenník ubytovania
Leto: 8 €/noc
Zima: 10 €/noc
Pri obsadení celého zariadenia zľava dohodou.
€1 = 30,1260 Sk